SOUPIS VÝKONŮ PRACÍ STAVEBNÍHO A TECHNICKÉHO DOZORU

Osoba, pověřená výkonem dozoru, vykonává v jednotlivých fázích výstavby zejména tyto činnosti:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

 • zpracovává stanoviska ke smlouvě o dílo, uzavírané mezi stavebníkem a stavebním podnikatelem – zhotovitelem stavby (dále jen zhotovitel);
 • přebírá projektovou dokumentaci, smlouvy a stavební povolení, seznamuje se s obsahem a podmínkami, jejichž plnění dále sleduje;
 • kompletuje podklady a doklady potřebné k předání staveniště;
 • spolupracuje s dodavateli geodetických prací při vytyčení staveniště;
 • po organizační a administrativní stránce zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli stavby;
 • zajišťuje oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším organizacím, které si to vyžádaly ve stavebním řízení;
 • organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním řízení;
 • účastní se kontrolního zaměření terénu před zahájením prací.

V PRŮBĚHU STAVBY

 • sleduje obsah stavebního deníku a úplnost záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, k zápisům ve stavebním deníku připojuje stanovisko, souhlas nebo námitky, přejímá a průběžně vede evidenci kopií všech listů stavebního deníku;
 • kontroluje dodržování navrženého technologického postupu zhotovitelem, kontroluje, zda jsou práce prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se stanovisky dotčených orgánů, a to ve spolupráci s projektantem, případně informuje stavebníka;
 • prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými;
 • kontroluje kvalitu prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (subzhotovitelé) provádí předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky;
 • projednává se zhotovitelem a s projektantem drobné dodatky a změny projektové dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas plnění a nezhoršují parametry a užitné vlastnosti stavby, provádí o tom zákres nebo záznam do stavebního deníku, informuje o úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá jeho stanovisko;
 • spolupracuje s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;
 • systematicky dbá o doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí;
 • kontroluje postup zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření;
 • kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi;
 • vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;
 • kontroluje formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad se smluvenými podmínkami;
 • soustavně sleduje návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny;
 • sleduje dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby;
 • předkládá náměty směřující k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby;
 • odevzdává připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastní se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele;
 • organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby;
 • zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupracuje se stavebníkem při řešení dalšího postupu;
 • posuzuje dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracuje při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby;
 • zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením a k plnění harmonogramu výstavby;
 • účastní se v zastoupení stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem;
 • v případě více přímých zhotovitelů se podílí na věcné i časové koordinaci jejich dodávek;
 • pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace.

PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY

 • účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě;
 • kontroluje a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby;
 • přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby;
 • zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovává a předává stavebnímu úřadu oznámení o záměru stavebníka započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh;
 • účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem;
 • organizuje odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu;
 • provádí kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých podmínek;
 • zajišťuje reklamaci vad zjištěných v záruční době, o kterých je stavebníkem informován;
 • zajišťuje vydání kolaudačního souhlasu;
 • další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka.